James Nguyen: Giải Thích Từ Ngữ Mở Rộng

Hợp tác với Tamsen Hopkinson, Budi Sudarto, Kate ten Buuren và Chris Xu

Ngày 16 tháng 9 – 19 tháng 11 năm 2023

Phiên bản thứ hai của Dự Án Tác Phẩm Nghệ Thuật thuộc Liên Minh Tổ Chức Bản Quyền, tác phẩm định dạng đa ngôn ngữ Thuật Ngữ Mở của James Nguyen chất vấn khía cạnh chính trị của ngôn ngữ, trao đổi văn hóa, chủ nghĩa tích cực và sự gắn bó.

Sinh ra ở Việt Nam và định cư tại Naarm/Melbourne, các hoạt động thực tiễn liên ngành của James Nguyen xem xét các chiến lược phi thực dân hóa, đồng thời chất vấn khía cạnh chính trị của lịch sử, ngôn ngữ gia đình, tình trạng di cư và sự phân tán của một nền văn hóa đồng nhất.

Trong Thuật Ngữ Mở, Nguyen và các cộng tác viên của mình, Tamsen Hopkinson (Ngāti Kahungunu, Ngāti Pāhauwera), Budi Sudarto, Kate ten Buuren (Taungurung) và Chris Xu, trình bày các tác phẩm động, video, các hoạt động biểu diễn và sự kiện trên cả bốn phòng trưng bày của ACCA, mỗi phòng mang đến những cuộc đối thoại đa ngôn ngữ về một loạt các vấn đề đương đại bao gồm đa dạng giới và bản dạng giới tính, những kết nối về ngôn ngữ và tinh thần của Đông Nam Á, cộng đồng Người Úc Bản Xứ và Moana, cũng như Quyền Đất Đai và Công Nhận Hiến Pháp Bản Địa.

Dự án này được giới thiệu với sự hợp tác của Cơ Quan Bản Quyền là một phần của Dự Án Tác Phẩm Nghệ Thuật Năm 2023 thuộc Liên Minh Tổ Chức Bản Quyền (Copyright Agency Partnerships, CAP), hỗ trợ các nghệ sĩ trực quan có kinh nghiệm và đã thành danh ở Úc trong việc tạo ra một tác phẩm nghệ thuật mới có quy mô lớn.

Người Phụ Trách: Shelley McSpedden

Trung Tâm Nghệ Thuật Đương Đại Úc
111 Sturt Street
Southbank VIC 3006
Melbourne, Úc
+61 3 9697 9999